Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn hoàn thành tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

31-07-2014 23:50

Ngày 30/7/2014 Đại hội Hội LHTN Việt Nam Viễn thông Lạng Sơn (đơn vị trực thuộc) đã tổ chức thành công, đây là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện.

        Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tích cực thực hiện đúng quy trình, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp; đến hết tháng 4/2014 đã tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở và hoàn thành Đại hội cấp huyện vào ngày 30/7/2014.
        Đại hội Hội LHTN cấp huyện thực sự là ngày hội của thanh niên các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phương hướng trong thời gian tới phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đại hội Hội LHTN cấp huyện, nhiệm kỳ này có nhiều sự sáng tạo, đổi mới, chuẩn bị kĩ lưỡng, có 03 đơn vị bầu trực tiếp Chủ tịch Hội LHTN cấp huyện tại Đại hội.
 
Đại hội điểm cấp huyện
 
        Chương trình Đại hội tổ chức có sự linh hoạt, mềm dẻo, ủy viên Ủy ban Hội cấp huyện gồm nhiều thành phần, ngành nghề, vị trí công tác khác nhau. Công tác nhân sự được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội LHTN tỉnh; trong Đại hội cấp huyện, số lượng Chủ tịch Hội LHTN tái cử 08/12 anh, chị, bầu mới 04 anh, chị; bầu bổ sung 06 Phó Chủ tịch; độ tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội cấp huyện là 27,5 tuổi.
 
Văn nghệ chào mừng Đại hội
 
          Hội LHTN cấp huyện đã có những hoạt động thiết thực để tuyên truyền về Đại hội cũng như có những công trình thanh niên chào mừng Đại hội: xây dựng 01 cây cầu liên thôn; tu sửa 70m cầu; bê tông hóa 3,5km đường giao thông; xây dựng 350 nhà vệ sinh cải tiến; xây dựng 01 nhà văn hóa thôn; xây dựng 05 Nhà bán trú, phòng học bán trú, trường đẹp cho em; 07 nhà nhân ái cho gia đình chính sách… tổng giá trị các công trình chào mừng Đại hội trên 2,4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ tới Hội LHTN cấp huyện tiếp tục quan tâm đặc biệt tới thực hiện tốt các Chương trình, Cuộc vận động do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tại Đại hội
 
        Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã thể hiện sự đoàn kết các lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của công tác Hội trong thời gian tới đồng thời định hướng những chỉ tiêu cần phấn đấu để phát huy tốt nhất vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên, nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Hồng Nga

Tin liên quan