Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Lịch sử ra đời của tổ chức Hội LHTN Việt Nam

10-10-2014 11:35

Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt đã hoạt động liên tục và phát triển mạnh mẽ từ đó tới nay.

          Ngày 27/3/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 v việc thành lập Nhà thanh niên và thể thao. Cũng vào thời gian đó, Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”. Tháng 6/1946, Tổng Đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn thanh niên Việt Nam), sau đổi tên thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam - là một tổ chức rộng rãi của mọi tầng lớp thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của liên đoàn. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mắt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mời giải phóng). Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần II (từ ngày 8 đến ngày 15/10/1956 tại thu đô Hà Nội) đã quyết định thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và coi Đại hội này là Đại hội lần I thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.
        Tháng 12/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
        Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, với 400 đại biểu chính thức.
         Từ ngày 13 đến 15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, với 599 đại biểu.
        Từ ngày 25-27/2/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, với 798 đại biểu; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và các Bộ ngành Trung ương và 40 đại biểu quốc tế tham dự.
         Ngày 26, 27/10/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và các Bộ ngành Trung ương và 995 đại biểu, những thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
         Nhìn lại chặng đường 58 năm qua của Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào: Trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
 
Nguồn tư liệu Hội LHTN Việt Nam

Tin liên quan